Khu vực kinh doanh

HOME        Khu vực kinh doanh

Cho ăn

Bộ phận Các sản phẩm Năng lực sản xuất (hàng năm)
Chất lỏng Amino-D, áo đường 100,000MT
Bột Promill, Promill Plus 20,000MT

Phân bón

Bộ phận Các sản phẩm
Chất lỏng Số lượng lớn: Hangulm 933, 883, 634, v.v., Gói nhỏ: Amino Plus, v.v.
Hạt nhỏ Chuỗi hạt Hangulm (10-3-4, 17-5-9, 9-7-17, để làm móng bên, cho sân golf, những người khác)
Pallet Hỗn hợp cặn, phân hữu cơ hỗn hợp Hangulm